Privacy
Uw persoonsgegevens worden door Smarchi Architectenbureau BV (maatschappelijk zetel te Aardeweg 11, 3582 Koersel, België) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/contract, voor direct marketing en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Wij respecteren de privacy van klanten, leveranciers en andere partners waar we mee samenwerken. Deze policy regelt de verwerking van die gegevens en geeft inzicht in de verschillende facetten van de richtlijnen van de Europese Verordening van 2106, dewelke sinds 25 mei 2018 in werking is getreden.
 
Oorzaak

Op 25 mei 2018 treedt in de EU de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG brengt voor alle bedrijven die werken met persoonsgegevens (of bedrijfsgegevens die herleidbaar zijn naar persoonsgegevens) verplichtingen met zich mee. Dit is ook van toepassing voor ons als SMARCHI architecten, jullie architectenbureau. Dit document bevat de voor SMARCHI architecten relevante verplichtingen en geeft daarmee ook weer hoe we deze regelen binnen onze eigen onderneming.

Welke gegevens verwerken wij

Voor de uitvoering van de door jullie toevertrouwde opdracht/contract naar ons toe, worden door onze collega's één of meerdere van onderstaande persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens kunnen zijn verstrekt middels post, telefonisch, per e-mail, het omgevingsloket of fysiek aanleveren van de benodigde documenten:
 • Naamgegevens (organisatienaam, voornaam, achternaam, rijksregisternummer);
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, plaats, land);
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • Bankgegevens (IBAN, BIC);
 • Familiale gegevens
 • Zakelijke gegevens
 • Personen - /vennootschapsgegevens
Voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren wordt van bezoekers op de website tevens het IP-adres verwerkt.
 
Waarvoor gebruiken wij deze gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van architectuur/bouw gerelateerde overeenkomsten (opdrachtbrieven en support) en het ondersteunen van de daaruit voortvloeiende acties. Uw persoonsgegevens worden daarnaast gebruikt om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen rond onze samenwerking (bv. telefonische overleg / facturatie).

Delen met anderen

De door jullie verstrekte gegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen (subverwerkers) met dewelke wij en jullie wettelijke verplichtingen hebben. We spreken hier over FOD financiën, BTW afdelingen, stedenbouwkundige, gemeentelijke en provinciale bouwkundig/technische afdelingen ... Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een (dwingende) wettelijke verplichting, regelgeving of gerechtelijk bevel. SMARCHI architecten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien indien een derde die gegevens onrechtmatig gebruikt.
 
Hoe lang bewaren we alle gegevens

Richtlijn hierin is voor ons de goede samenwerking en ondersteuning van onze klanten en partners. De gegevens zullen door SMARCHI architecten worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om onze contractuele relatie goed in te vullen. Daarnaast dienen wij wegens wettelijke bepalingen uw gegevens minimaal bijhouden gedurende de geldende wettelijke regels. Dit is bijvoorbeeld van toepassingen bij overeenkomsten. Veiligheidsmaatregelen / Beveiliging:Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor zijn onderstaande technische en organisatorische maatregelen genomen:
 • De persoonsgegevens worden beschermd middels diverse ICT- beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, antivirus en versleuteling;
 • Logische toegangsbeveiliging (wachtwoorden);
 • Limitering van fysieke toegang tot systemen;
 • Geheimhoudingsbepaling in arbeidsovereenkomst;
 • Deze privacy overeenkomst.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons kantoor.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Vanzelfsprekend kunt U op elke moment inzage vragen naar de door ons verzamelde persoonsgegevens. U heeft tevens het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons kantoor adres : Koersel-Dorp 12 te Koersel / Beringen. Gelieve er rekening mee te houden dat bij een eventuele vraag tot verwijdering wij steeds ons houden aan het wettelijk kader inzake bewaartermijnen voor boekhouden, BTW, stedenbouw, gemeentelijke en provinciale eisen enz. Indien U op enig moment zou oordelen dat uw rechten niet werden gerespecteerd is het mogelijk om klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie (www.privacycommission.be)

Sociale media

SMARCHI architecten is ook aanwezig op sociale netwerken zoals Facebook,LinkedIn, instagram en Pinterest. Lees zeker ook hun privacyverklaring (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen. Dit geldt ook voor andere sociaal media kanalen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en kunnen tevens opgevraagd worden via e-mail.

Conclusie

We nemen als SMARCHI architecten de privacy van onze klanten en partners serieus. De persoonsgegevens die wij verzamelen hebben als doel onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Aarzel dus ook niet ons te contacteren indien er vragen zijn.
Laatste wijziging : 11 juni 2024